ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

Μηχανολογικός Εξοπλισμός. (Hardware)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον εξοπλισμό που χρειάζεται η επιχείρηση σας για την οργάνωση σας

Πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης
το οποίο περιλαμβάνει την οργάνωση και παρακολούθηση των συναλλαγών , τις αγορές, πωλήσεις (έκδοση παραστατικών παρακολούθηση πελατών και προμηθευτών, τα εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα και επιταγές, την απογραφή και την αποθήκη εμπορευσίμων υλικών, καθώς επίσης και πλήθος στατιστικών εκτυπώσεων και αναφορών πληροφόρησης της Διοίκησης της κάθε υποστηριζόμενης επιχείρησης.

Πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης (εφ όσον κριθεί απαραίτητο)
για Βιβλία απλογραφικά η διπλογραφικά του ΚΦΑΣ, που περιλαμβάνει την οργάνωση, ταξινόμηση και την προβολή - παρουσίαση των Εσόδων, Εξόδων, των Αποσβέσεων των Παγίων Στοιχείων, την σύνταξη του Ισολογισμού και όλων των προβλεπόμενων Οικονομικών Καταστάσεων, των Αποτελεσμάτων

Πρόγραμμα παραγωγής Μισθοδοσίας (εφ όσον κριθεί απαραίτητο )
περιλαμβάνει την οργάνωση επεξεργασία και προβολή των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων που απασχολεί κάθε επιχείρηση.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ